Darmowe szkolenia

biuro@vidi-szkolenia.pl

Regulamin platformy VIDI-SZKOLENIA.pl

Informacje wstępne

    1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z platformy szkoleniowej dostępnej pod adresem vidi-szkolenia.pl, a w szczególności warunki i zasady dokonywania zakupów kursów dostępnych w ramach platformy oraz tryb reklamacyjny

    2. Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.  

    3. Właścicielem i administratorem platformy – jest VIDI Centrum Rozwoju Kadr z siedzibą 44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. P. Skargi 6 B  NIP: 651-102-47-89

    4. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem platformy w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin jest dostępny również w siedzibie Właściciela. 


Definicje

    • Platforma – miejsce w którym użytkownik może dokonać zakupu kursu/szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

    • Użytkownik – osoba korzystająca z Platformy.

    • Usługodawca – VIDI Centrum Rozwoju Kadr z siedzibą 44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. P.Skargi 6 B

    • Klient – użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny zawierając tym samym Umowę z Usługodawcą i dokonał płatności za kurs, względnie osoba wskazana przez podmiot opłacający kurs czy szkolenia jako jego uczestnik    

    • Kurs /szkolenie – dostępny za pośrednictwem platformy zestaw jednostek szkoleniowych, które może Użytkownik/Klient nabyć, wraz z jego planem i szczegółowym opisem kursu

    • Polityka Prywatności – dokument umieszczony na Platformie zawierający zbiór zasad techniczno - organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Platformy, konta Użytkownika/Klienta stanowiący część integralną niniejszego Regulaminu.


§1

Warunki rekrutacji i rejestracji

    1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca świadczy usługi szkoleniowe, w tym oferowane za pośrednictwem platformy wyłącznie dla osób pełnoletnich.

    2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z odpłatnych i bezpłatnych kursów i szkoleń, newsletterów i e-czasopism w ramach platformy jest wypełnienie formularza „zgłoszenie on line” lub założenie konta w serwisie. Założenie konta w serwisie wymaga podania adres e-mail, hasło, imię i nazwisko

    3. Osoby posiadające konto w serwie zamawiają usługi poprzez wypełnienie formularza i uzupełnienie w tym celu pól z danymi adres e-mail, hasło, imię i nazwisko. Następnie osoby te dokonują płatności poprzez użycie serwisu przelewy24.pl

    4. Potwierdzenie wypełnienia formularza, złożenia zamówienia lub założenia konta Użytkownik otrzymuje na wskazany w zgłoszeniu e-mail. Potwierdzenie zawiera link aktywacyjny. Użytkownik/Klient, klikając link aktywacyjny, potwierdza zawarcie umowy drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem/Klientem a Usługodawcą.

    5. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z kursów i szkoleń płatnych w ramach Platformy jest wypełnienie formularza „zgłoszenie on line” oraz wpłata należności na podane konto w banku.


    6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Z uwagi na fakt, że  sprzedajemy Usługi, nie ma podstawy prawnej do odstąpienia od zawartej Umowy, jednakże dopuszczamy możliwość odstąpienia od umowy najpóźniej do 2 dni przed wybrany terminem szkolenia. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załacznik nr 1 do regulaminu . 

Kursant/Klient,będący konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia rejestracji bez podania przyczyny. Warunkiem odstąpienia od umowy jest przesłanie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1do Regulaminu.

    7. Przesyłając formularz „zgłoszenie on line” Kursant/Klient potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter. W dniu wypełnienia formularza Użytkownik/Klient otrzymuje e-maila  szczegółach związanych z zamówionym szkolenie, oraz fakturę.


    8. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Klient otrzymuje prawo uczestnictwa w zamówionym kursie/szkoleniu. 

  Po ukończeniu kursu Klient otrzymuje stosowne dokumenty (certyfikat)  potwierdzające ukończone szkolenie  §2

Koszty

    1. Każdy kurs/szkolenie płatne ma podaną cenę, kwota płatności za kurs jest ceną  Podana cena jest wiążąca.

    2. Usługodawca ma prawo ustalania dla poszczególnych Kursantów cen innych, niż wskazane np. poprzez udzielania rabatów lub tworzenie pakietów promocyjnych.

    3. Cena kursu obejmuje: udział w szkoleniu, dostęp do treści kursu, materiały niezbędne, ewentualny test końcowy.

    4. Wpłatę za kurs/szkolenie Klient dokonuje na konto Usługodawcy wpisując

w przelewie numer zamówienia lub imię i nazwisko oraz nazwę zamówionego kursu/szkolenia

    5. Faktury za kurs/szkolenie wystawiane są na wyraźne życzenie klienta, w czasie procesu zakupowego danego szkolenia,  klient dokonuje wyboru odnośnie wystawienia faktury za dane szkolenie


§3

Dane osobowe

    1. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na potrzeby realizacji przebiegu całego procesu rekrutacji, nauki, walidacji, certyfikacji oraz w celach archiwalnych. Usługodawca posiada wdrożoną Politykę Ochrony Danych Osobowych, która jest ogólnodostępna na stronie Usługodawcy

    2. Usługodawca – administrator przetwarza dane osobowe z związku z wykonywaniem usług stosując przepisy RODO.

    3. Podanie wszystkich danych jest konieczne do realizacji usług on-line, a o których mowa powyżej.

    4. Podanie niepoprawnych danych powoduje wystawienie błędnego dokumentu.


§4


Prawa i obowiązki stron

1.1. Prawa i obowiązki użytkownika/kursanta

    1. Korzystając z Platformy Użytkownik/Kursant zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet.

    2. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika/Kursanta odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.

    3. Użytkownik/Klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje istotne dla funkcjonowania Platformy będą udostępnione na stronach Platformy i zostaną uznane za prawidłowo do niego dostarczone.

    4. Użytkownik/Klient jest zobowiązany informować o zmianach danych przekazanych

w trakcie rejestracji oraz ich aktualizacji. W przypadku niezaktualizowania danych Usługodawca nie odpowiada za błędnie wystawione oraz wysłane dokumenty.

    5. Użytkownik/Klient ma prawo rezygnacji w każdej chwili z korzystania z platformy i żądania usunięcia jego danych osobowych z zasobu Usługodawcy. 


2.1. Prawa i obowiązki Usługodawcy

    1. Usługodawca dołoży wszelkich starań aby usługi szkoleniowe zakupione za pośrednictwem platformy przebiegały zgodnie z harmonogramem, bez zakłóceń i w sposób ciągły z zastrzeżeniem czasowych włączeń zawiązanych z pracami technicznymi


    2. Usługodawca zobowiązuje się do wsparcia Użytkownika/Klienta

w czasie trwania procesu edukacyjnego oraz poszanowania godności osobistej Klienta.


    3. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług Użytkownika/Klienta w przypadku gdy:

    • Użytkownik/Klienta narusza postanowienia regulaminu

    • Użytkownik/Klienta korzysta z platformy w sposób sprzeczny z jej zasadami

i celem

    • Użytkownik/Klient przesyła do innych użytkowników lub udostępnia ogólnie informacje o charakterze obraźliwym, wulgarnym, handlowym, reklamowym, promocyjnym

    • Użytkownik/Klient narusza przepisy prawa. W przypadku usunięcia konta za łamanie niniejszego regulaminu, opłata za udział w kursie nie podlega zwrotowi


§5

Reklamacje

    1. Użytkownik/Klienta prawo złożenia reklamacji związanych z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem usług przez Usługodawcę. 

    2. Zgłoszenie reklamacji należy przesłać na adres: VIDI Centrum Rozwoju Kadr ul. P. Skargi 6B 44-337  Jastrzębie- Zdrój w formie pisemnej z podaniem danych Klienta/Użytkownika, adresu e-mailowego do korespondencji, nazwy kursu oraz opisu sprawy.

    3. Reklamacje będą rozpatrywane pisemnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Użytkownik/Klient otrzyma odpowiedź na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pisemnie, jeśli reklamacja została złożona pisemnie.

    4. Usługodawca informuje, że po zakończeniu postępowania reklamacyjnego Użytkownik/Klient będący Konsumentem niezadowolony z jego rozstrzygnięcia ma prawo złożyć wniosek o polubowne pozasądowe rozstrzygnięcie sporu do arbitra – podmiotu uprawnionego wyznaczonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Usługodawca nie ma obowiązku poddać się pod rozstrzygnięcie tego organu o czym poinformuje Użytkownika/Klienta najpóźniej w dacie  zgłoszenia takiego wniosku.

    5. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do Umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.


§6


Informacje prawne

    1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku

z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Platformy w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.

    2. Korzystanie z Platformy i dostęp do kursu odbywa się poprzez uczestnictwo Użytkownika/Klienta w kursie czy szkoleniu lub za pośrednictwem transmisji danych na koszt Użytkownika/Klienta.

    3. Usługodawca nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do zasobów Platformy oraz że pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika/Klienta co do ich merytorycznej zawartości i przydatności. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Platformy, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danego elementu Platformy.

    4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników/Klientów na stronach Platformy oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostają poza jego kontrolą, a w szczególności naruszenie przez Użytkowników/Klientów praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących.

    5. Wszelkie nazwy, znaki towarowe/firmowe, opisy występujące na Platformie podlegają ochronie.

    6. Platforma oraz jej zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody  Usługodawcy i jedynie we wskazanym zakresie.

    7. Zarejestrowani Użytkownicy/Klienci Platformy wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów drogą poczty elektronicznej i z użyciem telefonii cyfrowej oraz uznają je za skutecznie doręczone.

    8. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez Usługodawcę będą zamieszczane na Platformie.

    9. Zmiany Regulaminu są wiążące dla nowych użytkowników od momentu ich zamieszczenia na Platformie. Dla Klientów obowiązująca jest treść regulaminu z dnia podpisania umowy, chyba, że będą one sprzeczne z przepisami prawa.

    10. Prawa i obowiązki Użytkownika nie podlegają przeniesieniu na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

    11. Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim, a wszelkie spory powstałe w związku z funkcjonowaniem Platformy rozstrzygane będą polubownie lub przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.